[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ٢٣  خرداد  ۶۲

شماره ۶۱ / م / ۲۴۵۹۸

از: دادستانی انقلاب اسلامی مرکز (اجرای احکام)

به: زندان قصر

موضوع: ابلاغ حکم

بدینوسیله باطلاع میرساند بموجب دادنامه ١٠٢٨د-م-ک شعبه دهم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز که به تأئید دادگاه عالی قم نیز رسیده آقای رشید گشتاسب فرزند کیقباد بجرم ترویج از مسلک و مرام غیر رسمی و غیر قانونی فرقه ضاله و مضّله بهائیت و تکثیر اسناد و جزوات آنان با یک درجه تخفیف به شش سال حبس قطعی با احتساب ایام بازداشت و مصادره اموال محکوم گردیده. مقرر فرمائید مفاد حکم به نامبرده ابلاغ و نتیجه را به این دادسرا اعلام فرمائید.

 معاون قضائی دادسرای انقلاب اسلامی مرکز

واقع در چهارراه قدوسی- اشراقی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]