[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم]

وزارت کشور

فرمانداری شهرستان کاشان

 

شماره:-----

تاریخ: [۳۱خرداد ۱۳۲۴]

 

در نتیجهٴ گزارشی که از آران به مقام کفالت فرمانداری کاشان رسیده بود، در تاریخ سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۲۴ جناب آقای فهیم کفیل فرمانداری به آران تشریف آورده، تذکّرات مفیده که به طرفین دادند، نصایح آقای کفیل فرمانداری کاملاً به موقع و بر اثر نصایح مزبوره شکایتی که از طرف آقای رمضان‌علی لامع و چند نفر دیگر شده به ادارۀ ژاندارمری، از شکایت گذشته صرف‌نظر و از توجّه آقای کفیل فرمانداری، انتظامات محلّی کماکان برقرار گردید.

 

محلّ امضای ۴ نفر از بهائیان آران و رمضان‌علی لامع

 

رونوشت با اصلی که به شمارۀ محرمانه ۲۱ [تاریخ] ۳۱ خرداد ۱۳۲۴ ثبت شده، برابر است

[امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]