[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دائره: [ناخوانا]

تاریخ: ۳۰ بهمن ماه ۱۳۲۸

شماره: ۲۱۲۷۲

پیوست: -----

موضوع: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کل کشور

قسمت: ----

محرمانه – مستقیم

 

جناب آقای نخست وزیر

رونوشت گزارش تلگرافی شماره ۵۲۳۶ شهربانی گلپایگان راجع برفتن آقای امام جمعه آنجا باتفاق عدۀ کثیری از اهالی به تلگرافخانه برای استحضار [لفاً] ایفاد میگردد.

دستورلازم برای مراقبت کامل بشهربانی داده شده است.

رئیس شهربانی کل کشور [امضاء]

 

[مهر:] محرمانه

 

[یادداشت زیر نامه]

[شماره:] ۴ / ۲۰۳۶ – ۱ اسفند ۱۳۲۸

[تاریخ:] ۱ اسفندماه ۱۳۲۸ ملاحظه فرمودهاند- ۱۱ اردیبهشت [۱۳۲۹]

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]