[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[مهر:] ثبت شد

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۶۲

شماره: ۱۱۰۵/ م / ۱۰۰

از: دادستانی کل انقلاب (دفتر سیاسی)

به: دادسرای انقلاب اسلامی گنبد کاووس

 

تعداد یک برگ نامه در خصوص بهائیت از خارج کشور

برای خانواده‌اش به آدرسی که به پیوست می‌باشد ارسال شده است، مقتضی است جهت اقدام و پیگیری درمورد فرد مذکور و با همکاری ضابطین به ‌طور غیر محسوس تحقیق به عمل آورند.

وصول اعلام فرمائید.

دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران (دفتر سیاسی)

[مهر رسمی] دفتر سیاسی داستانی کل [امضا]

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

 

بدیهی است چنانچه آدرس‌های ارسالی تکراری باشد نیاز به تحقیق مجدد نبوده و صرفاً در پرونده آن‌ها ضبط می‌گردد.

[٢ مهر اندیکس شد]

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

عیناً به واحد اطلاعات سپاه ارسال می‌گردد

[امضا] ۱۷ مرداد ۱۳۶۲

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

رؤیت شد – دفتر حراست اقدام شود

۲۳ مرداد ۱۳۶۲

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]