[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان (مجتمع ۱)

اخطاریه/احضاریه

 

شماره ابلاغ نامه: ۸۹۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰۱۸۹

شماره پرونده: ۸۸۰۹۹۸۰۳۵۸۲۰۱۲۰۴

شماره بایگانی شعبه: ۸۸۱۲۷۴

تاریخ تنظیم: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹

پیوست:    

 

مشخصات ابلاغ شونده حقیقی

۱- نام: جمشید

۲- نام خانوادگی: وجدانی

۳- نام پدر: محبت الله

۴- شغل:    

۵- کد ملی:     

۶- نشانی: [حذف شده]

۷- منطقه شهرداری:    

مهلت حضور از تاریخ ابلاغ: ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ

محل حضور: اصفهان- خیابان ۲۲ بهمن مجتمع اداری امیر کبیر

علت حضور:

در خصوص شکایت شما علیه شهردار نجف آباد دایر بر تخریب و تصرف عدوانی قبرستان قرار منع تعقیب صادر شده است قرار مذکور ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض می‌باشد.

مدیر دفتر آرش شیروانی

امضا [امضا و مهر]

تاریخ تحویل به مرجع ابلاغ:

این قسمت توسط اداره ابلاغ تکمیل می‌شود:

ابلاغنامه تکمیل است

بله  

خیر 

تاریخ تحویل به مأمور ابلاغ: -----    

علت نقص:

محل امضا با اثر انگشت گیرنده ابلاغنامه

محل گواهی مأمور ابلاغ: یازدهم تیر ۱۳۸۹

 

شماره دسترسی اداره ابلاغ: -----   

نام و نام خانوادگی مأمور ابلاغ

امضا مأمور ابلاغ

 

نشانی: اصفهان- خیابان ۲۲ بهمن مجتمع اداری امیر کبیر

همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت احراز هویت الزامی است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]