[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم دادگستری]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

برگ بازجوئی و صورتمجلس

 

تاریخ: ٢٢ تیر ١٣٨٧

شماره: ٨۵ / ١٣ / ٢۶٢٢

پیوست: دارد

صفحه -----

 

خواهان – شاکی عباس آقا نورانی

خوانده – مشتکی عنه دادستانی سمنان

موضوع: تبلیغ علیه نظام

تاریخ: روز ٢٢ تیر ١٣٨٧

شعبه: ٨۵ /١٣

پرونده: ٢۶٢٢

رأی شعبه سیزده تشخیص دیوان‌عالی کشور - در خصوص درخواست آقای عباس‌آقا نورانی فرزند علی‌نبی بر اعمال تبصره در ماده هیجده قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی مصوب هشتاد و یک و توقف اجرای حکم در مورد دادنامه شماره - ٧٨٧ - ٧٨۶ – ٧٨۵ - ٧٨٤ – ٧٨٣ - ٧٨٢ - ٧٨٩ - ٧٨٨ مورخه ۳۰ شهریور ١٣٨۵ شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان سمنان که در تأئید [ناخوانا] دادنامه شماره – ١۴۶ - ح مورخه ٢٣ فروردین ١٣٨۵ دادگاه انقلاب اسلامی حوزه سمنان اصرار یافته است را نموده اولاً - در مورد توقف اجرای حکم نظر باینکه بر اجرای آن فسادی مترتب نمیباشد وموضوع [ناخوانا] [مفرضه] نیز با مدلول ماده سی قانون فوق‌الذکر و ماده ٢٨ آئین نامه اجرائی آن انطباق ندارد مردود تلقی میگردد ثانیاً – محکوم‌علیه موصوف مدارک و مستنداتیکه واجد ارزش قانونی و قضائی بوده و موثر در مقام باشد و ادعای وی را اثبات نماید ارائه و ابراز نکرده ثالثاً - بر احکام صادره ایراد و اشکالیکه حاکی از خلاف بین شرع و قانونی بودن آنها باشد مشهود نبوده و بنظر نمیرسد بنابر این تقاضا قابل پذیرش نبوده و رای برد آن صادر و اعلام میشود و قطعی و غیر قابل اعتراض است.

مستشاران سید ابوالفضل ملکوتی – حشمت اله نظری

[٢ امضا]

رئیس شعبه سیزده تشخیص دیوان عالی کشور

علیاصغر باغانی

[امضا]

عضو معاونی – سید حسین بهرامی

[امضا]

اقلیت – مستشار ابراهیم لشگری

[امضا]

 

[مهر با نوشته های داخل آن]

رونوشت برابر اصل است

مدیر دفتر شعبه سیزدهم تشخیص دیوان عالی کشور

 

[امضاء روی مهر]

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

١٣٠٣ / ١٣

٢٢ تیر ١٣٨٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]