[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

مقام منیع هیئت وزراء عظام

محترماً بعرض میرساند بر اولیای امور پوشیده نیست بل اظهر من الشمس است که افراد بهائی طبق تعلیمات مقدّسه دیانتی خود در جمیع امور مدنی و مملکتی موظّف بر اطاعت مقرّرات و دستورات و قوانین دولت متبوعۀ خویش هستند و قدر خردلی انحراف را جایز نمی‎دانند و اگر نفسی مخالفت نماید همانطور که در مقابل قانون دولت مجرم محسوب است در مقابل قوانین و احکام دیانتی دو جرم بر او تعلق میگیرد زیرا سنن و احکام الهیّه را متابعت ننموده در نزد ملّت و جماعت متمرد است ثانیاً اطاعت حکومت که یکی از فرائض مسلمۀ حتمیۀ هر فرد بهائی است امتثال ننموده و انحراف جسته مقصر است پس هر یک از بهائیان مخالفت مقررات دولت را مخالف با دستورات دیانتی خود دانسته بقدر مقدور در حدود توانائی جدیّت مینماید که نزد نماینده دیانت که وجدان است و همچنین اوامر مطاعۀ دولت مقصر نشود لذا افراد ملّت بحکم دیانت و طبیعت برای حفظ انتظام بشریّت در عالم وجود موافق جمیع کتب سماویه عموماً محتاج بامر ازدواجند و ضرورت آن مسلّم نباءً علی هذا این بنده رستم موفّق رئیس شرکت نفت زنجان در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۱۵ مطابق قانون دیانتی خود ازدواجی با پریوش خانم آذری حسبالوظیفه طبق مقرّرات مملکتی بمحضر رسمی شماره یک قزوین مراجعه و تقاضای ثبت وقوع عقد را نمودم جواب منفی دادند و ثبت ننمودند این جانب هم شرح ماوقع را با قباله بمراکز مربوطه توسط ادارۀ پست دو قبضه راپورت تقدیم داشت و حال که متجاوز از سه سال میگذرد در یوم سوم آبان ۱۳۱۸ از طرف بازپرسی زنجان بنده را احضار پس از بازپرسی مختصری بر خلاف وظیفه خود و عدم رعایت شئون این جانب به بهانۀ معرّفی کفیل با ضیق وقت و عدم قبول وجه دو شبانه روز توقیف نمودند عملی را که با قاتلین و سارقین مجری میدارند معمول داشتند از آن مقام محترم سئوال مینمایم آیا اگر شخصی خود را مطیع دیانت بداند و موافق آن عمل نماید مستحق حبس و زجر است در این عصر مشعشع سلطنت پهلوی که انوار عدالتشان عالم بشر را منور فرموده البته هیئت محترم دولت هم راضی نخواهند شد این نوع تعدّیات و تجاوزات از متصدیان امور نسبت بزیردستان و مظلومان جاری گردد.

امر امر مبارک است.

رستم موفق

 

[مهر- ورود به دفتر ریاست وزراء]

شماره: ۱۰۹۳۷

بتاریخ: ۴ آذر ۱۳۱۸

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]