[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

سازمان هواپیمائی کشوری

بسمه تعالی

شماره  ١٨٨ - ٩۶١٢] ناخوانا]

تاریخ ١٠ اردیبهشت ١٣۶٨

پیوست: -----

 

آقای نعمت‌الله رضوانی

بازگشت به نامه مورخ ٢١  فروردین ١٣۶٨ نظر به اینکه برابر قوانین موجود در مورد تقاضای شما اقدامی میسر نمی‌باشد، لذا بهتر است در این مورد به دیوان عدالت اداری یا مراجع دیگر شکایت نمائید. ن/س

و من ا... التوفیق   

علی‌اصغر [ایرانی]

رئیس اداره کارگزینی

[امضا]

 

آدرس:

گرگان: [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]