[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش

شماره ۲۹ ب ٢

تاریخ ۸ فروردین ۱۳۶۲

پیوست-----

 

بسمه تعالی

احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.

"امام خمینی"

 

خانم اقدس عقدائی

عطف به نامه مورخه ۹ بهمن ١٣۶۱ شما که به مقام محترم وزارت آموزش و پرورش نوشته‌اید. چون شما طبق قانون استخدام بجرم داشتن فساد عقیده طی حکم شماره ۱۵/ ۸۵۹۹ - ۹ شهریور ١٣۵۹ اخراج شده‌اید.

این حکم مزبور پابرجاست و اعتراض شما مورد قبول نمیباشد.%م

روابط عمومی هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی

بازسازی نیروی انسانی آموزش و پرورش استان اصفهان

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]