[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

 

کلاسه پرونده: ۴٢٩ / ۶۶ / ٢

شماره دادنامه: ١٧۶ - ٢٩ اردیبهشت ١٣٧٠

تاریخ رسیدگی: ٢۵ اردیبهشت ١٣٧٠

مرجع رسیدگی دادگاه: شعبه ٨ ساری

 

خواهان: آقای ضیاءاله ثابتیان و غیره. ساری

خوانده: خسرو فروزنده ٢- نادعلی فلاح پور ٣- عابدین ملائی ۴- علی نوریان ۵- اکبر مجیدی ۶- حسینعلی رجبی ٧- آقاگلی ملائی ٨- سید محمود درخشان ساکن ایول

خواسته: بیرون راندن و غیره

گردش کار – خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پرونده امر با انجام تشریفات قانونی در وقت----- دادگاه----- ساری با شرکت امضاء کننده ذیل تشکیل

با ملاحظه و مداقه در محتویات پرونده پایان دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت بانشاء رای مینماید:

در این پرونده که از ناحیه شکات (ضیاءاله ثابتیان، فرامرز مقدسی روحانی، عبدالباقی روحانی و هوشمند موفق و نوراله ثابتیان و مسیح اله ثابتیان و عنایت موفقی و حشمت اله بینائی و عوضعلی اکبری و ذکراله روحانی و حسینعلی روحانی و داریوش موفقی و سید مهدی صادقی و سایرین ساکنین قریه ایول شکایتی بر علیه متهمین بنامهای ١- خسرو فروزنده فرزند خیراله ٢- نادعلی فلاح پور فرزند محمد ٣- عابدین ملائی فرزند علی ۴- علی نوریان فرزند عبداله ۵- اکبر مجیدی فرزند رمضان ۶- حسینعلی رجبی فرزند خیراله ٧- آقگل ملائی فرزند باباجان ٨- سید محمود درخشان فرزند سید اسماعیل که همگی ساکن قریه ایول مبنی بر بیرون راندن آنان از روستای ایول و شرکت در نهب و غارت اموال و احشام و تخریب عمدی و ایجاد مزاحمت طرح نموده‌اند مندرجات پرونده بدین نحو حکایت مینماید که متهمین مارالذکر که همگی از مسلمین آن روستاء بوده هنگامیکه بمناسبت شهادت ٧٢ تن از یاران حضرت امام (رضوان اله تعالی علیه) واقعه هفت‌تیر با راهپیمائی و تجمع در آن روستا که باتفاق اهالی روستاهای هم جوار بعمل آمده است ضمن گردهمائی خود بوجود فرقه ضاله بهائیت در آن روستا متعرض و در نتیجه آن اعتراض بر بهائیان محل (شکات) تعدادی از آنان محل را ترک مینمایند و تعدادی دیگر از آنان در محل باقی مانده و بدین مبین اسلام تشرّف حال مینمایند و در نتیجه ترک آن روستا از ناحیه تعدادی از بهائیان (شکات) اموال و احشام و اراضی زراعی آنان در آن محل باقیمانده که با همکاری مسئولین بخشداری و جهاد سازندگی چهاردانگه نسبت به جمع آوری محصولات و احشام آنان اقدام گردیده است که پس از مدت مدید به خروج شکات از آن روستا از ناحیه مقامات قضائی دستوری مبنی بر اسکان شکات در آن روستا به گروهان ژاندارمری کیاسر داده شده که پس از جمع آوری آنان جهت اسکان از ناحیه اهالی مسلمان آن روستا (متهمان پرونده) به اسکان آنان ممانعت بعمل آمده است که با توجه به گزارش مشروح گروهان ژاندارمری کیاسر بنحوه حضور بهائیان در آن روستا و جلوگیری متهمان به ادامه سکونت آنان و با توجه به نحوه اقدامات بعدی و مقامات قضائی و انتظامی که ادامه سکونت آنان را در آن روستا بمرحله اجراء در نیاورده است و با توجه به گزارش مقامات سیاسی اعم از بخشداری و فرمانداری و استانداری مازندران که در پی اعلام شکایت از ناحیه بهائیان رانده شده بمقامات قضائی جهت رفع مشکل و اختلاف مسلمین و بهائیان آن روستا شده است و توضیحات شکاة بنحوه خروج از روستا ایول و پاسخ مورد استعلام اداره اوقاف مازندران به وضعیت موقوفه اراضی متصرفی بهائیان در قریه ایوال واعلام باینکه اراضی موقوفه از ناحیه آن اداره به هیئت واگذاری اعلام و از ناحیه آن هیئت در اختیار زارعین آن روستا قرار گرفته است و با توجه به تحقیقات بعمل آمده از ناحیه دادگاه و کیفیت و طرح شکایت اولیه آنان که بانگیزه فشار از ناحیه مسلمین آن روستا اقدام به ترک کاشانه خود نموده‌اند و با توجه بسایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه در خصوص بزه انتسابی بمتهمین به شرکت در نهب و غارت و تخریب عمدی در اموال و اشیاء شکایت [شکات] و ایجاد مزاحمت بلحاظ عدم ثبوت بزه انتسابی به متهمان حکم بر برائت آنان صادر و اعلام میگردد و اما در خصوص راندن آنان از روستا ناشی از فشار مسلمین و بخصوص از ناحیه [ناخوانا] ایول مارالذکر با توجه به اصل بیست و دوم و بیست سوم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که [حیثیت] [ناخوانده] مال حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون دانسته و به صرف داشتن عقیده‌ای هم نمیتوان متعرض کسی شد مگر به تجویز قانون دادگاه و اقدامات انجام شده از ناحیه متهمین که با حرکات بر خلاف متعارف با تعرض به اشخاص موجب بر هم زدن [ناخوانا] و آرامش عمومی در محل موجب ترک اسکان شکات از آن روستا شده‌اند و با اجازه از قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی و با اجازه از ماده ٢٢ از قانون تشکیل دادگاه کیفری یک و دو دیوان عالی کشور. چون شکات متهمان را از مصادیق ماده ٢ از لایحه قانونی مجازات حمل چاقو و اخلاف در نظم و امنیت و آسایش عمومی دانسته و با رعایت بند یکم از تبصره ١٧ از ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دادگاه هر یک از متهمان را بپرداخت هفتاد و یکهزار ریال ریال جزای نقد و بنفع صندوق دولت محکوم مینماید ایضاً با عنایت به صراحت [ناخوانا] بیست و دو از قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر محترم شمردن حق مسکن برای عموم ملت ایران مگر در موارد ی قانون در مورد آنها تجویز دیگری نموده باشد..... و نظر باینکه در مورد شکات هیچگونه منع قانونی را [ناخوانا] آنان در قریه ایول وجود نداشته لذا دادگاه اقدامات بعمل آمده از ناحیه مسلمین روستای ایول را که منتهی به خروج شکات (بهائیان ایول) از قریه مذکور گردیده قانونی نداشته [ناخوانا] لذا حکم به ادامه اسکان شکات در روستای مارالذکر صادر و اعلام مینماید رای صادره [ناخوانا] مقررات قابل اعتراض در محاکم کیفری یک ساری است.

[مهر]

رئیس دادگاه کیفری [ناخوانا]

 

[یادداشت دست‌نویسی در بالای صفحه]

[ناخوانا] - فلاح پور، عابدین ملائی، علی نوریان، اکبر مجیدی، حسینعلی رجبی، آقای ملائی، سید محمود درخشان

 

[ناخوانا]

بتاریخ ١٨ خرداد ١٣٧٠ [در دفتر] [ناخوانا] با نسخه ثانی حکم به آقای فرامرز مقدسی روحانی ابلاغ شد و اظهار داشت متعهد میشود که به بقیه شکات ابلاغ نمایم

فرامرز مقدسی

[امضاء]

 

در مورخه سی و یکم خرداد ماه سال هفتاد ١٣٧٠ تعداد سه ٣ نسخه دادنامه در شش برگ آقای عابدین ملائی و غیره بعلت عدم شخص مخاطب دادنامه به رویت پسر وی بنام غلامرضا ملائی رسیده و برگ ثانی را دریافت داشته و معتقد و ملتزم گردیدند ظرف الی ٢۴ ساعت اخطاریه را به رویت مخاطب برساند که امضاء وی در ذیل ورقه مهر و گواهی مامور ابلاغ می‌باشد ضمناً به ایشان ابلاغ گردیده که دادنامه را به خوانده‌های داده شود اعلام دارد

امضاء پسر مخاطب بنام غلامرضا ملائی

[امضاء]

[امضاء] مأمور [ناخوانا]

 

در مورخه سی و یکم خرداد ماه سال هفتاد ١٣٧٠ تعداد سه ٣ نسخه دادنامه در شش برگ به نام حسینعلی رجبی و غیره بعلت شخص مخاطب دادنامه به رویت پسر وی بنام محمد حسن رجبی رسید و برگ ثانی را دریافت نموده و معتقد و ملتزم گردید ظرف ٢۴ ساعت اخطاریه را به رویت مخاطب برساند که امضاء وی در ذیل ورقه مهر و گواهی مامور ابلاغ می‌باشد ضمناً به ایشان ابلاغ گردید که این دادنامه را به خواندهای بقیه قرائت نماید.

امضاء پسر مخاطب بنام محمد حسن رجبی

[امضاء]

مامور [ابلاغ] [ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]