[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دادنامه: ۱۳۱۵۸ – ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۸

قوه قضائیه

[آرم]

دادگاه انقلاب اسلامی

 

تاریخ: ٢۵ آذر ١٣٧٧

شماره: دهم ١١۴٩١٨

پیوست: -----

 

بسمه تعالی: بتاریخ ٢۵ آذر ١٣٧٧ شعبه ١۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران بتصدی امضاءکننده زیر تشکیل است پرونده کلاسه ٧۶ / ١٣٩٨ / حد در رابطه با ادعای مالکیت آقای حسین اعظمی فرزند حیدر نسبت به ملک [حذف شده] بطرفیت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) قائم مقام قانونی محکوم علیمحمد اعظمی فرزند کوچک آقا در اجرای رای وحدت رویه ۵٨١ مطرح رسیدگی می‌باشد دادگاه با توجه به بررسی مجموع محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‌نماید%

"رأی دادگاه"

بحکایت اوراق پرونده و بنا به مفاد دادنامه‌های ١٩۶٢٨ مورخ ١٣ دی ١٣۶٨ و ٢٧١۵۶ مورخ ١٧ بهمن ١٣٧١ اموال اعضای خانواده اعظمی که متواری بخارج از کشور بودند بنفع ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) مصادره و احکام صادره بمورد اجرا در آمده است از جمله اموال متعلق به محمد اعظمی فرزند کوچک آقا ملک واقع در [حذف شده] میباشد که اخیراً آقای حسین اعظمی فرزند حیدر مدعی خرید آن میباشد با توجه به مدارک ابرازی از سوی خواهان و اخذ اظهارات نامبرده و نماینده محترم نهاد ذینفع در جلسات ١٢ آبان ١٣٧۶ و ١٣ دی ١٣٧۶ و امعان نظر در نظریات ٢۴ آبان ١٣٧٧ و ۵ آذر ١٣٧٧ کارشناس رسمی دادگستری و تائید امضای فروشنده در ذیل اقرارنامه ١٨ اسفند ١٣۵۴ و سکونت آقای حسین اعظمی با خانواده‌اش بمدت قریب ٢٣ سال در ملک مذکور گر چه از نظر شکلی مبایعه نامه‌ای مطابق عرف جاری بین آنها تنظیم گردیده لیکن حقانیت نامبرده نسبت به ملک موصوف از نظر این دادگاه محرز است و منزل مسکونی فوق الذکر در زمره اموال محکوم علیه محمد اعظمی فرزند کوچک آقا بحساب نمی‌آید بنابراین وفق تشریفات قانونی انتقال [حذف شده] بنام آقای حسین اعظمی از نظر این دادگاه بلامانع است. رای صادره پس از تائید حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای نیری ریاست محترم دادگاههای ویژه فرمان مورخ ١۶ شهریور ١٣۶٨ قطعی و لازم الاجرا می‌باشد%٢۴

رئیس شعبه ١۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران

"حسین مشایخ"

شعبه تهران شانزده

[امضاء روی مهر رسمی]

 

[یادداشت دستنویسی پایین صفحه]

بسمه تعالی

[تاریخ:] [ناخوانا]

ملاحظه و بررسی گردید با توجه به مخدوش بواسطه مدارک و از جمله اینکه بیع نامه ارائه شد و [ناخوانا] خریدار است ادّعای آقای حسین اعظمی فرزند مرحوم حیدر مردود میباشد نامبرده میتواند به [ناخوانا] سکونت و منزل [ناخوانا] نسبت به خرید ملک از ستاد اجرائی اقدام نماید.

[مهر رسمی روی دستخط]

 

چاپ روزنامه رسمی کشور

فرم شماره ١٠۴٠ / ٢٢٠١ / ۵۴ دفتر طرح و برنامه ریزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]