[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادنامه

دادگاه -----

 

فَلا تَتَبِعُوا الهَوی اَن تَعدِلُوا

 

تاریخ: -----١٣٨

شماره: -----

پیوست: -----

 

کلاسه پرونده: ٩٠٣ - ٨۵ - ١

شماره دادنامه: ١٠۶۵ - ١٨ بهمن ١٣٨۵

شاکی: ١- عطاءاله موفقی فرزند کریم آدرس: [حذف شده] ٢- سید الیاس صادقی فرزند سید مهدی آدرس: [حذف شده]

متشاکی: ناشناس

نوع اتهام: آتش سوزی منزل مسکونی

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهاردانگه کیاسر

 

))رای دادگاه((

در خصوص شکایت آقایان ١- عطاءاله موفقی فرزند کریم ٢- سید الیاس صادقی فرزند سید مهدی دائر به آتش سوزی منزل مسکونی واقع در روستای ایول. دادگاه هر چند انجام قرار معاینه محل و نظریه کارشناس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی حاکی از عمدی بودن حریق می‌باشد اما با توجه به اینکه شکات از کسی اعلام شکایت نکردند و تحقیقات مرجع انتظامی در شناسایی متهم و یا متهمان به نتیجه نرسیده است. لذا مستنداً به بند الف ماده ١٧٧ قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع پیگرد قضیه را صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان مازندران است.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهاردانگه کیاسر

اسماعیل واحدی

[مهر]

فتوکپی/رونوشت برابر اصل است

 

[یادداشت دست‌نویسی در پائین صفحه]

با بررسی بعمل آمده در صفحه ١۶١١/ ٨۵ آدرس [ناخوانا] در حوزه کلانتری ١١ ساری می‌باشد

١٨

[امضاء]

 

[یادداشت دست‌نویسی در پائین صفحه]

[ناخوانا] ٢٩ اردیبهشت ١٣٨۶

[ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]