[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادنامه

 

«فلاتتبعوا الهوی ان تعدلوا»

شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان سمنان

 

شماره دادنامه: ۸۸۰۹۹۷۲۳۱۵۲۰۱۰۶۵

شماره پرونده: ۸۷۰۹۹۸۲۳۱۳۱۰۰۵۶۱

شماره بایگانی شعبه: ۸۷۱۰۷۴

تاریخ تنظیم: ۲۶ اسفند ۱۳۸۸

پیوست: -----

 

پرونده کلاسه ۸۷۰۹۹۸۲۳۱۳۱۰۰۵۶۱ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان

دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۲۳۱۵۲۰۱۰۶۵

تجدیدنظر خواه: آقای ضیاءاله متعارفی فرزند رمضانعلی به نشانی [حذف شده]

تجدیدنظر خوانده: اداره امور آب سمنان با نمایندگی خانم دیانا نقش بندی به نشانی سمنان بلوار ۱۷ شهریور جنب اداره کار و امور اجتماعی شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان

موضوع: تجدیدنظر از دادنامه شماره ۱۱۰۱۰۰۱ صادر شده از شعبه ۱۰۱دادگاه عمومی جزائی سمنان

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان سمنان

هیأت شعبه: آقایان رحمان خیر حامدی و حسین اصغرزاده

گردش کار: به تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۸ در وقت فوق‌العاده شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به دادرسی اعضا امضا کنندگان ذیل و با حضور نماینده محترم دادستان تشکیل است پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌کند.

 

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ضیاءالله متعارفی فرزند رمضانعلی نسبت به دادنامه شماره ۱۱۰۱۰۰۱ صادر شده از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی سمنان که بموجب آن تجدیدنظر خواه باتهام بهره بردای بدون اخذ مجوز از آب چاه تحت تصرف شرکت میون لوبار و فک پلمپ کنتور آب با توجه به استدلال دادگاه و مستندا به ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی در خصوص فک پلمپ به تحمل سه ماه و یک روز حبس و جهت بهره برداری غیرمجاز آب مستنداً به ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب و با اصلاحات دیگری و رعایت بند ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نامبرده را ضمن حکم به اعاده وضع به حال سابق به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردید که نظر باینکه از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده بدوی و تحقیقات و اقدامات معموله در آن مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظر خواه ایراد خاص و موجهی که موجبات فسخ رأی صادره را ایجاب نماید بعمل نیامده و رأی صادره از توجه به جهات و مبانی مندرج در آن با هیچیک از جهات و شقوق ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز قابل انطباق بنظر نرسیده و از حیث رعایت تشریفات و اصول رسیدگی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی بوده لذا با رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه و تعلیق مجازات حبس وی با رعایت مواد ۲۵ و ۲۹ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۵ قانون مجازات اسلامی و بمدت سه سال و عدم تکرار جرم مشابه دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

 

دادرس علی‌البدل شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان

رحمان خیر حامدی

مستشار دادگاه

حسین اصغرزاده

 

[مُهر رسمی]

[امضاء]

۲۲ فروردین ۱۳۸۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]