[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

 

«فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا»

شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان سمنان

 

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۲۳۱۰۳۰۰۸۹۳

شماره پرونده: ۹۱۰۹۹۸۲۳۱۰۳۰۰۹۳۶

شماره بایگانی شعبه: ۹۱۱۱۶۲

تاریخ تنظیم: ۲۱ آبان ۱۳۹۲

پیوست: -----

 

دادنامه

پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۲۳۱۰۳۰۰۹۳۶ شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان سمنان دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۳۱۰۳۰۰۸۹۳

خواهان: سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با نمایندگی آقای سید مهدی شاهچراغی به نشانی سمنان بلوار بسیج ساختمان شماره ۱

خوانده: شرکت دامپروری و کشاورزی میون لوبار به مدیر عاملی ضیاءالله متعارفی به نشانی [حذف شده]

خواسته: ابطال سند (موضوع سند مالی نیست)

 

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بطرفیت شرکت دامپروری و کشاورزی میون لوبار با مدیر عاملی ضیاءاله متعارفی به خواسته ۱- ابطال اسناد مالکیت اعیانی احداثی بر روی عرصه منابع ملی تحت پلاک ثبتی ۶۳و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ فرعی مفروزه و مجزی شده از ۱ /۲۱۷ و ۲۱۴ و ۲۲۵ اصلی ۲- تخلیه و تحویل اراضی واگذاری منابع ملی موضوع قرارداد فسخ شده اجاره شماره ۵۰۷۶۱ – ۲۷ آذر ۱۳۷۰ تحت پلاک ثبتی ۱ / ۲۱۷ و ۲۲۴ و ۲۲۵ اصلی بخش ۶ سمنان به مساحت ۵۰ هکتار به انضمام کلیه مستحدثات بشرح دادخواست تقدیمی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مبنای واگذاری پلاکهای ثبتی ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ فرعی از ۱ /۲۱۷ و ۲۲۴ و ۲۲۵ اصلی بخش ۶ سمنان قرارداد اجاره شماره ۵۰۷۶۱ – ۲۷ آذر ۱۳۷۰ در اجرای قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۹ بوده و این قرار داد در اجرای رأی هیأت نظارت موضوع قانون اصلاح ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۹ تیرماه ۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام برابر دادنامه شماره ۴۴۶۸ /۸۹ /ص– ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ هیأت نظارت به جهت احداث بنای غیر مجاز و تغییر فعالیت بدون اخذ مجوز قانونی و خارج از فعالیت و همچنین به علت عدم پرداخت اجور معوقه فسخ گردیده و با عنایت به اینکه دلیلی بر نقض رأی صاره ارائه نگردیده است لذا موجبی برای بقاء اسناد اعیانی صادره بنام خوانده دعوی وجود نداشته و برابر بند ۶ ماده ۷۳ قانون ضوابط و شرایط واگذاری بهره برداری از اراضی منابع ملی و دولتی موضوع ماده ۳۲ آئین نامه اجرایی لایحه واگذاری و احیاء اراضی انتقال قطعی اراضی بیش از ۵ هکتار با تأیید وزیر جهاد کشاورزی یا فرد مجاز از طرف وی امکان پذیر است و از ناحیه خوانده دلیلی بر تنفیذ این موضوع ارائه نشده دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۳۹۹ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال اسناد اعیانی شماره ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ فرعی و مجزی شده از ۱ /۲۱۷ و ۲۱۴ و ۲۲۵ اصلی و تخلیه و تحویل اراضی واگذاری منابع ملی موضوع قرارداد فسخ شده به انضمام مستحدثات و با رعایت حقوقات مندرج در تبصره یک ماده ۷ قرار داد اجاره و رعایت ماده ۵۰۴ قانون مدنی و محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۵۵/ ۵ ریال بابت هزینه دادرسی له خواهان صادر و اعلام مینماید رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان سمنان می‌باشد.

 

رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی سمنان – حسین شکوری

[مُهر]

[امضاء]

 

[مُهر رسمی در حاشیه راست]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]