[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری کل استان فارس

 

«فلا تتبوا الهوی ان تعدلوا»

شماره دادنامه: [ناخوانا]

تاریخ تنظیم: [ناخوانا]

شماره پرونده: [ناخوانا]

شماره بایگانی طبقه: [ناخوانا]

 

شعبه اول دادگاه شیراز

دادنامه

بتاریخ ٢٠ دیماه ١٣٩٧ جلسه رسمی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز جهت رسیدگی به پرونده کلاسه ٩٧٠٩٧٣ اتهامی آقایان ١- شمیم حکیمی فرزند حبیب اله ٢- نادر فرزندی اردکانی فرزند اصغر ٣- بابا سلمان زاده فرزند جعفرقلی ۴- مصطفی شاعرزاده فرزند جعفر ۵- عارف نیک آئین فرزند کرامت ۶- حبیب رام فرزند معراج ٧- نوید جابری فرزند عبداله ٨– محمد اسماعیل فروزان فرزند وجیه اله ٩- ورجاوند مستقیم فرزند حبیب ١٠– مهران دوکوهکی فرزند عبدالعلی ١١- ریاض اله خادم نی‌ریزی فرزند احمد ١٢- بدیع اله معصومی فرزند محمد ١٣- امین الله شاه مردانی فرزند عزیزاله همگی آزاد با معرفی کفیل. متهمین به فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به نفع معاندین با وکالت آقای جهانپور اکبری و خانم مریم آزاده بهین در وقت مقرر تشکیل گردید.

دادگاه پس از رسیدگی ختم دادرسی اعلام و بشرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

رأی دادگاه با استعانت از درگاه احدیت

نظر به محتویات پرونده و با عنایت به دفاعیات و انکار متهمین آقایان ١- شمیم حکیمی فرزند حبیب اله ٢- نادر فرزندی اردکانی فرزند اصغر ٣- بابا سلمان زاده فرزند جعفر قلی ۴- مصطفی شاعرزاده فرزند جعفر ۵- عارف نیک آئین فرزند کرامت ۶- حبیب رام فرزند معراج ٧- نوید جابری فرزند عبداله ٨– محمد اسماعیل فروزان فرزند وجیه اله ٩– ورجاوند مستقیم فرزند حبیب اله ١٠– مهران دو کوهکی فرزند عبدالعلی ١١– ریاض اله خادم نی‌ریزی فرزند احمد ١٢- بدیع اله معصومی فرزند محمد ١٣- امین اله شاه مردانی فرزند عزیزاله. فقد دلیل کافی اتهامی انتسابی فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به نفع معاندین به نامبردگان را محرز ندانسته باستناد ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری تبرئه می‌گردند. این رأی حضوری مستنداً به مواد ۴٢٧ و ۴٣١ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان ٢٠ روز پس از ابلاغ می‌باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز دکتر سید محمود ساداتی

امضای صادر کننده

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]