[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

آموزش و پرورش منطقه. شهرستان قزوین

هرگاه در آموزشگاهی مشاهده شود که عده‌ای از دانش آموزان بهائی دست به تبلیغ مسلک خود زده‌اند راه‌حل‌های زیر که به تائید مقام عالی وزارت نیز رسیده پیشنهاد میگردد.

۱-در صورت تبلیغ اخراج گردند.

۲- در غیر اینصورت، گرفتن تعهد کتبی از آنان مبنی بر عدم تبلیغات غیر اسلامی، ضمناً سعی گردد از اجتماع آنان در یک آموزشگاه جلوگیری شود.

لذا جهت اطلاع سه برگ پیشنهاد نماینده گزینش اصفهان و پی‌نوشت وزارت به پیوست جهت اقدام در مسائل مشابه ارسال میگردد.

۶ – ۴۱۰۶/۱ – ۲۶ تیر ۶۱

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان حیدری

 

گیرنده رونوشت

متوسطه استان جهت اطلاع با ضمائم. ابتدائی استان با ضمائم.

رونوشت جهت اطلاع به کلیه واحدهای آموزشی راهنمائی و متوسطه. نمایندگی منطقه طارم سفلی ارسال میگردد. م

رئیس آموزش و پرورش منطقه قزوین. هجرتی

[امضا]

 

[یادداشت دست‌نویسی در پائین صفحه]

۱۶۹۸۱

۳ مرداد ۶۱

 

[یادداشت دست‌نویسی در حاشیه پائین صفحه]

۱۵۰۲ – ۳۹

۸/۱۳ – ۲۱/۸

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]