[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۷۲۳۳۵

٧-  شهریور ۱۳۶۸

سازمان تأمین اجتماعی اداره کل مستمریها

 به پیوست عین درخواست مورخ ۲۵ مرداد ۶۸ خانم صغری هردوی و ضمیمه آن در خصوص قطع مستمری نامبرده ارسال میگردد.

 خواهشمند است دستور فرمائید از نتیجه بررسی متقاضی این اداره کل را مطلع نمایند.

 

مدیرکل خدمات اجتماعی کارگران

[اسم و امضا]

 

رونوشت:

خانم صغری هردوی جهت اطلاع

 اداره بررسی و توسعه خدمات رفاهی حسن زاده

گوهر دشت کرج [آدرس]

مژده دهنده: ۵  شهریور ۶۸

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]