[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نامه اول]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

اداره: -----

به تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۶۱

شماره: ۳۹۵

پیوست: -----

 

(تمام مقصد ما مکتب ماست. امام خمینی)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان

محترماً: چون بانو مریم پرستاران بهائی میباشد خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به قطع حقوق نامبرده اقدام فرمایند.

هیئت بدوی بازسازی

[امضا روی مهر رسمی]

 

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

مراتب ذیحساب شود

لطفاً بررسی و اقدام و نتیجه را اعلام نمایید.

۳۰ آذر ۱۳۶۱

[امضا]

 

حسابداری

۲ - دا

بازنشستگی

۲ دی ۱۳۶۱

 

[مهر ورود بدفتر با تاریخ ۳۰ دی ۱۳۶۱ و شماره ۴۰۴۳۷ در پائین صفحه]

 

[نامه دوم]

 

بسمه تعالی

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

اداره: -----

بتاریخ: ۱۹ دی ۱۳۶۱

شماره: ۴۳۲۶۱

پیوست: -----

 

هیچکس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. امام خمینی

 

خانم مریم پرستاران بازنشسته اداره امور اقتصادی و دارایی مشهد

بازگشت به نامه مورخه ۱۹ دی ۱۳۶۱ علت عدم پرداخت حقوق بازنشستگی شما نامه شماره ۳۹۵ – ۲۹ آذر ۱۳۶۱ هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان خراسان بوده است که فتوکپی آن جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد. ع

رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی مشهد - صراف

[امضا]

 

[مهر با نوشته‌های زیر در داخل آن]

برگ حساب‌‌جاری برای عملیات انتقالی بانکی

دارایی مشهد- بازنشستگان

بستانکار:

خانم: مریم پرستاران

تاریخ: دی ماه ۱۳۶۱

شماره حساب: ۷۰۵۹۶

مبلغ: ۳۳۲۶۰

۲۲۶

سی و سه هزار و دویست و شصت ریال

[مهر با نوشته‌های زیر مهر]

پرداخت حقوق موکول به ارائه گواهی از امور بازنشستگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]