[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

معاونت پرسنلی نزاجا مد کارگزینی افسران

ریاست ابوب اجا (دایره بازنشستگی)

۳۴ -٠٣ -٧٠١ شر

١١ مرداد ١٣۵۹

سرهنگ دوم بازنشسته عزیزاله احمدیان

پیرو ٣٧ -٠٣ - ٧٠١ شر - ١ مهر ١٣۵۸

 

افسر یاد شده بالا که از تاریخ ۶ مهر ١٣۵۸ باستناد ماده واحده قانونی بازنشستگی افسران مصوب ۱۶ مهر ١٣۴۳ بازنشسته گردیده طی گزارشی اظهار نموده که حقوق وی را بعلت اینکه دارای مسلک بهائی می‌باشد قطع نموده‌اند.

خواهشمند است دستور فرمائید با توجه باینکه در این مورد سابقه‌ای در این مدیریت موجود نمیباشد در مورد گزارش وی اقدام مقتضی معمول و بهره را اعلام فرمایند. ح

به‌جای سرپرست مد کارگزینی نزاجا. سرهنگ رفیع مقدم

[امضا]

گیرندگان

سردبیرخانه ستاد نزاجا بازگشت بشماره ۵ -٠٣ -٧٠١ - [تاریخ] ۴ مرداد ١٣۵۹ جهت آگاهی.

سرکار سرهنگ دوم بازنشسته عزیزاله احمدیان (به نشانی[حذف شده]) جهت اطلاع خواهشمند است در مورد قطع حقوق خود رأساً به اداره بازنشستگی و بیمه ارتش مراجعه فرمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]