[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

حکم اصلاح یا افزایش حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کار افتادگی

فرم ع – ۵۷ (١ - ۳۶) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

١ –- وزارت: راه و ترابری، مؤسسه: سازمان بنادر و کشتیرانی

٢ – شماره مستخدم:

٣ – شمارۀ بازنشستگی [حذف شده]

۴ – مشخّصات مستخدم :

نام: آقای عزیز، نام خانوادگی: افشار، ،نام پدر: علی، تاریخ تولّد: ٢ خرداد [حذف شده]، شماره شناسنامه: [حذف شده]، محلّ صدور شناسنامه: بخش ٢، شهرستان شادگان، استان -فرماندار کلّ خوزستان، جنس: مرد --×--

۵ – وضع مستخدم: بازنشسته --×--

۶ – تاریخ بازنشستگی یا از کار افتادگی: ٢٢ تیر ۱۳۵۹

٧ – وضع استخدامی مستخدم:

ب - --×-- مشمول قانون استخدام کشوری مصوّب ٣١ خرداد ۱۳۴۵

٨ – شرح حکم:

باستناد رأی شماره ٢٣ مورخ ۲۶ فروردین ١٣۶۹ هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان بنادر و کشتیرانی برقراری حقوق بازنشستگی شما موضوع حکم شماره ۱۴۵۰۰ مورخ ۵ تیر ۱۳۵۹ از تاریخ صدور رأی مذکور قطع میگردد.

٩ – تاریخ و شمارۀ آخرین حکم تاریخ: ۵ تیر ١٣۵۹ شماره: ۱۴۵۰۰

١٠ – حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کار افتادگی برقرار شده در آخرین حکم ----- ریال

١١ – حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کار افتادگی فعلی ----- ریال

١٢– افزایش: ----- ریال

١٣– بدهی کسور بازنشستگی:

۱۴– حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کار افتادگی پس از وضع کسور متعلّقه از محلّ ----- قابل پرداخت است.

۱۵ – تاریخ اجرای حکم: ۲۶ فروردین ۱۳۶۹

۱۶ – تاریخ و شمارۀ صدور: تاریخ ١٨ اسفند ۱۳۶۹، شماره:٢٩٠٠٨ / ٢

١٧ – نام و نام خانوادگی مقام مسئول: ابراهیم عزیزآبادی

عنوان پُست سازمانی: معاون اداری و مالی

امضا: [امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]