[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

سازمان کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان جنگلها و مراتع کشور

شماره [ناخوانا]

پیوست: -----

 

[ناخوانا]

شهید مظلوم آیت ا [لله] بهشتی

 

آقای عنایت اله مطیعی درزی

نظر باینکه بر اساس رأی شماره ۶۵ – ۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۲ هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی ادارات تابعه وزارت کشاورزی در استان کرمان به اتهام عضویت در فرقه ضاله بهائیت به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردیده‌اید و نیز باستناد نامه شماره ۱۷۴۲ / ۱۴ / ت ۲ تیر ۱۳۶۲ روابط عمومی هئیت تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی وزارت کشاورزی و عمران روستائی ظرف مهلت مقرر اقدام به درخواست پژوهش ننموده‌اید. لذا حقوق بازنشستگی شما از تاریخ صدور رأی فوق‌الذکر ۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۲ [قطع] میگردد./خ

از طرف: معاون وزارت [کشاورزی و منابع طبیعی] روستائی در امور جنگل و مرتع

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

بسمه تعالی

[ناخوانا]

١٩ تیر ١٣۶۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]