[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره [ناخوانا]

تاریخ -----

پیوست -----

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشاورزی و عمران روستایی

موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

ایستگاه کشاورزی خرم‌آباد تنکابن

 ۳۵۴۷/م [تاریخ:] ١٨ بهمن ۶۰

محرمانه

سازمان

شرکت

فرمانداری

 

اداره کل کشاورزی استان مازندران

پیرو شماره ٢٨٩٠/م- مورخ ۵ دی ۶۰ بلحاظ تصمیم‌گیری هماهنگه بر اساس موازین شرعی و لایحه بازسازی نیروی انسانی در سراسر کشور اجرای بخشنامه اخیرالذکر راجع به شاغلین فرقه ضاله بهائیت فاقد ولی در مورد بازنشستگان و مستمری‌بگیران موقوف گردد.

مرتضی حاجی

 سرپرست استانداری مازندران

٣/ ١١٩/م– [تاریخ:] ٢١ بهمن ۶۰

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]