[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

از : سازمان بیمه و بازنشستگی (ناخوانا)

به: سرکار سروان بازنشسته احمد غفرانی

موضوع : قطع حقوق

شماره ۳۸۷۴۹

تاریخ ١٨ تیر ۱۳۷۴

پیوست-----

 

پاسخ گزارش ارسالی مورخه ۵ تیر۱۳۷۴

چنانچه قبلاً نیز طی نامه شماره ۳۸۷۴۹ مورخه ٧ اردیبهشت ١٣٧٣ به شما ابلاغ شده حقوق بازنشستگی سرکار باستناد نامه دادستانی انقلاب اسلامی قطع گردیده و برقراری مجدّد آن مستلزم حکم صادره از آن مرجع می باشد. %

 رئیس سازمان بیمه و بازنشستگی- سرتیپ امامی

از طرف: [اسم و امضا] ١٧ تیر ۷۴

[مهر ناخوانا]

[آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]