[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت دفاع ملی

 

از: ابوب. ا.م (دایره بازنشستگی)

به: شعبه دستور ویژه

موضوع -----

(تلفن -----)

 

شماره: ۱۲-٠۳-۷۰۱/

تاریخ: ۲۳ تیر ۱۳۵۹

پیوست -----

 

 

باستناد نامه شماره ۸۸-۱ -٠۵-۶۰۳ - ۲۹ خرداد ۱۳۵۹ وزارت دفاع ملی:

 

چون افسران مشروحه زیر فعالیت و تبلیغ در مسلک بهائی داشته‌اند بنابراین از تاریخ ۱ مرداد ۱۳۵۹ حقوق بازنشستگی آنها قطع می‌گردد. ن

 

رئیس اداره بازنشستگی و بیمه ارتش جا.ا: سرتیپ دکتر شایان فر

از طرف معاون فنی سرهنگ شیخ‌الاسلامی [امضا]

 

[شماره دستنویسی] ۶۳۸۷۸/ب- ١– سرهنگ دوم عنایت اله شکیبا فرزند [ناخوانا]

[شماره دستنویسی] ۵۲۶۸۳/ب- ٢– سرهنگ دوم شاپور وفاداری فرزند رستم

[شماره دستنویسی] ۳۷۱۳۵/ب- ٣– سرهنگ اکبر نوش‌آبادی فرزند فرج اله

[شماره دستنویسی] ۹۷۹۹۴/ب- ۴– ستوان دوم طینوش عرب فرزند عزیزاله

[شماره دستنویسی] ۶۱۷۶۸/ب- ۵- سرتیپ جهانگیر پیرمرادی فرزند فضل اله

[شماره دستنویسی] ۶ [٠١] ۶۵/ب- ۶- سروان کرامت اله پاکروان فرزند شکراله

[شماره دستنویسی] ۶۹۳۵۸/ب - ٧- سرهنگ دوم پریچهر سرویان فرزند رستم

[شماره دستنویسی] ٢٣٨٠٢/ب - ۸ – سرگرد عباس صمدی فرزند عبدالحمید

[شماره دستنویسی] ۴۹۹۱۱/ب - ۹ - سرهنگ دوم عباس یزدی فرزند محمدعلی

 

گیرندگان:

۱ – اداره امور موظفین جهت اقدام لازم.

۲ – دایره بیمه جهت محاسبه حق بیمه

۳- کانون بازنشستگان ن.م جهت اطلاع.

۴ – گروه کامپیوتر جهت اطلاع.

 

[مهر] ورود به دفتر اداره بیمه بازنشستگی

۱۵۰۹۱ - ۱ مرداد ۱۳۵۹

[مهر] ۲۴۹۴۹

 

اقدام کننده: آریائی پناه

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

[ناخوانا]

 

[تعدادی یادداشت‌های دستنویسی در بالای صفحه]

[ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]