[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

برگ بازجوئی و صورتمجلس

 

صفحه -----

دادخواهان ----- دادخوانده ----- خواسته ------. تاریخ روز ----- ١٣ جزویات.----- پرونده: ۶/ ۴ -۶۴ ک ۱

 

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ۱۳ محاکم عمومی کیفری یک شیراز

در خصوص اتهام آقای عباس حجازی فرزند کاظم دائر به ایراد ضرب عمدی منتهی به قتل سهیل رضائی با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و اظهارات اولیاء دم به شرح صورتجلسه مورخ ۱ دیماه ۱۳۶۴ دادگاه که اعلام داشته‌اند فرزندشان (مقتول) بهائی بوده در پرونده هم دلیل خلاف این ادعا ملحوظ نیست. هرچند در قانون قصاص و دیات صریحاً قید نشده است که مسلمان در مقابل بهائی قصاص نمیشود و یا دیه‌ای تعلق نمیگیرد و متهم نیز بمنظور انجام تحقیقات و تفهیم اتهام به دادگاه احضار نشده است با توجه به قانون و فتاوی علماء در این خصوص تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته نماید %

مشاور دادگاه [ناخوانا] – [امضا]

۱ دیماه ۱۳۶۴

۵۰۳  – ۲ دیماه ۱۳۶۴ کیفری یک

 

بسمه تعالی

با توجه به اینکه مقتول طبق اظهارات پدر و مادرش بهائی است و بر طبق رسوم و آداب بهائی هم عمل می‌کرده است و با توجه به اینکه طبق فتوی مشهور فقهاء و خصوصاً حضرت امام که کفار بغیر از اهل ذم دیه ندارند و طبعاً قصاص هم نخواهند داشت صرفنظر از صحت و سقم قضیه قرار موقوفی تعقیب متهم صادر میگردد.

رضائی رئیس دادگاه [امضا]

۲ دیماه ۱۳۶۴

نسخه ثبت [ناخوانا] شود

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]