[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت داخله

اداره جنوب کاشان

مورخه برج میزان [مهر] ۱۳۰۰

 

جناب مستطاب ملاذ الانام آقای ملا حبیب الله مجتهد دامت برکاته

حکومت جلیله از مساعدت معنوی جنابعالی در رفع غائله کاشان شرحی تلگراف کرده بودند جنابعالی همیشه با منظور دولت در حفظ آسایش عمومی همراه بوده و [ناخوانا] حسن نیت و دولتخواهی خودتان را در هر موقع ظاهر ساخته‌‌اید و بهمین جهة مساعی جنابعالی همواره مورد امتنان و [ناخوانا] بوده است مخصوصاً ابراز حسن نیت جنابعالی در رفع پیش آمدهای بیشتر مورد توجه واقع گردید [ناخوانا] و اولیای دولت را اطمینان کامل حاصل است که با وجود مساعی جنابعالی در کاشان حوادثی که نیست و آسایش عمومی را تزلزل زیاد پیش نخواهد آمد (؟)  میزان نمره ۳۵۶۷

 

[ناخوانا] ۸ میزان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]