[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

برگه بازجوئی و صورت مجلس

صفحه

خواهان

خوانده

خواسته

تاریخ: روز----- ١٣

 

شماره پرونده ۷۴ / ۵۵۸

جزوه دان: ۷۴ / ۵۵۸

 

دادگاه با بررسی مجموعه اوراق پرونده و اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل اخذ رأی می‌نماید

رأی دادگاه

در خصوص اتهام حسن ابراهیم گل فرزند غلامحسین اهل و ساکن روستای انانجرد متأهل، دایر بر یک فقره قتل عمد غیرمسلمان و همچنین فرار از خدمت نظام وظیفه در مورد اتهام اول با توجه به گذارش مرجع انتظامی و شکایت اولیاء دم و کشف جسد و اقاریر صریح متهم در مراحل بازجوئی و پاسگاه بزه محرز و لذا چون حسب اظهارات پدر مقتول و دایره محل خدمت وی و اسناد و هویت وی مقتول تابع فرقه بهائیت بوده و از نظر شرع و قانونی به قتل نفس آنان دیه ای تعلق نمی‌گیرد و همچنین قصاص نفس جایز نیست علیهذا متهم موصوف به استناد ماده ٢٠٨ قانون مجازات اسلامی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم می‌گردد و در مورد اتهام دوم وی به استناد مواد ١ و ۴۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ١٣٧١ قرار عدم صلاحیت و شایستگی دادگاه و دادسرای نظامی شهرستان اراک صادر و اعلام میگردد و در خصوص اتهام محمد حسن خانی فرزند حیدر را که به مساعدت برای فرار متهم و خلاصی از محاکمه و مخفی نمودن ادله جرم با توجه به اقاریر صریح و مطابق با واقع متهم اول به وی و قرائن و امارات مضبوط در پرونده که هیچ گونه شبهه‌ای برای دادگاه نگذاشته است و دفاعیات غیرموجه متهم از نظر دادگاه بزه محرز لذا به استناد ماده ۴۲ تعزیرات به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در محل اجرای احکام دادگاه محکوم میگردد و در خصوص دیگر متهمان پرونده به نامهای ١ - اسماعیل ٢ - قاسم ٣ - ذکری همگی ابراهیم گل فرزند غلامحسین ۴ - غلامحسین ابراهیم گل فرزند اسدالله و شیرین نراقی گل فرزند حسن دایر به اختفای متهم و ادله جرم با توجه به فقد دلیل اساسی و حاکمیت اصل برائت حکم برائت نامبردگان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف مدت ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد

دادگاه آشتیان

[امضا]

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]