[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان دهم

شمارۀ: ۱۳۵۸۳

 تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۲۹

 محرمانه

 پیوست: ۴ برگ

 

وزارت کشور

عطف به نامهٴ شمارۀ ۱۴۶۶۱ – ۲۵ آبان ۱۳۲۹ صادره از ادارۀ انتظامات با اعادهٴ عین تلگراف مورّخهٴ ۲۱ آبان ۱۳۲۹ مصطفیٰ اشراقی رونوشت گزارش مورّخ ۴ آذر ۱۳۲۹ آقای معصومی بازرس اعزامی استانداری به پیوست جهت استحضار ایفاد و علاوه می‌نماید که پروندهٴ امر در دادسرای شهرستان اصفهان تحت رسیدگی است.

از طرف استاندار استان دهم، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] انتظامات، ۲۰ آذر

[حاشیهٴ ۲:] [مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۸۴۹۶، تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۲۹]

[حاشیهٴ ۳:] سابقه، ۲۲ آذر

[حاشیهٴ ۴:] سابقه ضمیمه شد، ۲۳ آذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]