[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: -----

دایره: -----

سالمه: ۱۴ بهمنماه ۱۳۱۸

شماره: ۳۴۹۶ همراه: -----

موضوع: -----

 

محرمانه و مستقیم

جناب آقای فرماندار شهرستان اصفهان

پیرو گزارش شماره ۳۳۱۳ – ۲۶ دیماه ۱۳۱۸ مستدعی است مقرر فرمایند از نتیجه اقدامات نسبت به تغییر عزت طبیبی مدیره دبستان ۴ کلاسه مختلط این بخش را آگاه فرمایند و نیز مقرر فرمایند نامههای محرمانه که بنام این بخش صادر مینمایند لاک و ممهور نمایند.

بخشدار و شهردار نجفآباد

محمدکریم برومند [امضاء و مهر]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]