[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

٩٨ - ٧۵ ـ ۴٠

١٩ آبان ١٣۶٣

 

بنام خدا

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ساری

بازگشت به شماره ١٣۵٠٩ مورخه ٢۵ مهر ١٣۶٣ در اجرای دستور در مورد رسیدگی به شکایت بهائیان، شخصاً جلسه ای در مورخه ۴ آبان ١٣۶٣ در تکیه روستای ایول در حضور شورای اسلامی محل و نمایندگان بهائیان تشکیل پس از تبادل نظر شورای اسلامی قریه فوق اظهار داشتند از نظر ما شورای محل در مورد اسکان دائم و موقت و هم چنین کشت زمین ها بلا مانع است ولی چون سایر اهالی در این جلسه شرکت ننموده اند احتمال دارد مورد قبول اهالی دیگر در مورد اسکان آن ها موافقت ننمایند لذا جلسه در تاریخ ١٠ آبان ١٣۶٣ موکول گردید که پس از تشکیل جلسه و اظهار نظر اهالی گزارش به پاسگاه تسلیم که گزارش آن ها حاکیست نظر مسلمین روستای ایول همان است که بیش از ١۵ روستای همجوار شکایت خودمان را به دادستانی شهرستان ساری ـ استانداری ساری ـ دادگاه انقلاب اسلامی ساری ـ گروهان ژاندارمری و دفتر امام جمعه محترم کیاسر تسلیم داشته ایم. در خصوص کشت زمین های ایشان تحت اختیار جهاد سازندگی بخش چهاردانگه می باشد که از طریق جهاد کشت می شود. در رابطه با اموال و دارائی از قبیل احشام و غیره همه را با رضایت خودشان فروش رسانیده اند و آنچه را از محل برده اند در قبالش رسید داریم. اضافه نموده اند مراجعت ایشان در روستای ایول نوع آلودگی را به وجود می آورند که عدم رعایت آداب اسلامی و فساد کشاندن نسل جوان می باشند.

[ناخوانا] علیه مسلمین روستای ایول از قانون جمهوری اسلامی ایران خواستار تکلیف روستای فوق اند و در مورد سکونت آن ها و جلوگیری از فساد و آلودگی را نموده اند.

لذا در نتیجه از تشکیل جلسه و اظهار نظر اهالی روستای ایول استنباط گردیده عدم موافقت اهالی روستای ایول در مورد اسکان بهائیان هدف از آلودگی و نوع فساد و رعایت نکردن آداب اسلامی است لازم به یادآوری است اگر کلیه بهائیان روستای ایول مانند سایر بهائیان مسلمان شده اند مسلمان شوند هیچ تردیدی در مورد اسکان آن ها نیست فقط به خاطر بهائیت و به وجود آوردن فساد و آلودگی نه تنها روستای ایول تمایل اسکان آن ها را ندارند بلکه سایر هم مجاور نیز از اسکان آن ها ممانعت خواهند کرد. با عرض مراتب فوق بدینوسیله شاکیان و یک برگ گزارش روستای ایول که به تائید شورای محل رسیده به پیوست تقدیم ذیلاً ۴ نفر از نمایندگان بهائیان جهت هر گونه اقدامات قانونی به حضور عالی اعزام و معرفی می گردند.

فرمانده پاسگاه ژاندارمری تلمادره استوار [ناخوانا] [امضا]

[یادداشت  دستنویسی در پایین صفحه از دادسرای عمومی ساری]

فتوکپی پرونده برای دادستان محترم کل کشور ارسال و از محضر ایشان خواسته شود که این دادسرا را در مورد اسکان بهائیان در محل سکونت قبلی آن ها که به وسیله عده ای اخراج شدند راهنمائی و ارشاد فرمایند.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]