[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کلّ کشور

ادارۀ اطّلاعات

دایرهٴ اوّل

تاریخ: ١١ خرداد ١٣٢٣

شمارۀ: ۲۹۰۴/ ۲۲۷۵/ ۱

پیوست: ٣ برگ

موضوع:----

محرمانه

فوری

 

وزارت کشور

تعقیب شمارۀ ۱۹۴۱/ ۱۷۱۴ – ١٩ فروردین ١٣٢٣ محترماً به استحضار می‌رساند: طبق گزارش شهربانی قم، پروندهٴ رحمتیان و میثاقیان به دادسرای قم ارسال، لیکن مجدّداً از طرف جمعیّت طرف‌داران دین که منشأ و مبدأ آنان روحانیّون و وعّاظ و اشخاص دیگر می‌باشند، اوراقی در قم منتشر که بهائی‌ها را از قم خارج نمایند. رونوشت یک برگ بیانیّه به ضمیمه تقدیم، متمنّی است مقرّر فرمایند از تصمیم متّخذه این اداره را مستحضر سازند.

کفیل شهربانی کلّ کشور، پاسیار ۱ سیف، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۴۶۵، تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۲۳]

[حاشیهٴ ۲:] آقای عاملی

[حاشیهٴ ۳:] به عرض برسد

[حاشیهٴ ۴:] سیاسی

[حاشیهٴ ۵:] [مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۲۱ [ناخوانا]، تاریخ: ۲۸ خرداد ١٣٢٣]

[حاشیهٴ ۶:] جواب دهید در این باب قریباً دستور کافی داده می‌شود.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]