[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت کشور

 فرمانداری شهرستان محلّات

شمارۀ: ۱۶۷۵

 تاریخ: ۲۹ شهریور ۱۳۲۹

 

استانداری تهران

محترماً عطف به مرقومهٴ شمارۀ ۲۴۳۱ – ۱۲ مرداد ۱۳۲۹ موضوع اختلافات حاصله بین مسلمین و بهائیان مقیم نراق به طوری‌ که از پروندهٴ امر استنباط می‌گردد، مدّتی است این جریان ادامه داشته و مکاتبات زیادی روی موضوع شده، نتیجه مثبتی اتّخاذ نگردید تا این‌که در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۲۹ به نراق عزیمت و پس از زحمات زیادی و نصایح لازم با تدابیری موفّق شد که عموماً با هم متّحد شده و دست از تحریکات و نفاق با یکدیگر برداشته، مشغول کسب و کار خود شوند و ایادی محرّکین را از تشبّثات کوتاه نموده، عموماً قول دادند که در آتیه با یکدیگر صمیمی و متّحد گردند. بنابراین فعلاً اختلاف نظری بین دو دستهٴ مزبور وجود ندارد.

فرماندار شهرستان محلّات، [امضاء]

 

 [حاشیه:] [مهر: ورود به دفتر فرمانداری تهران، شمارۀ: ۴۶۳۰، تاریخ: ۳ مهر ۱۳۲۹]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]