[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آژنگ

[تاریخ:] ۱۲ آذرماه ۱۳۳۴

[شماره:] ۲۴

 

توضیح آقای روح‌الله متحده

جریده شریفه آژنگ

مقتضی است برای رفع سوءتفاهم شرح ذیل را بر طبق قانون مطبوعات در اولین شماره درج فرمائید – اینجانب روح‌اله متحده بهائی و بهائی‌زاده هستم و هیچگاه کلیمی نبوده و در هیچ جریانی دخالتی ندارم و آنچه زمین در هر نقطه دارم بموجب پرونده‌های ثبتی و اسناد مالکیت از اشخاص معینی در مقابل وجه نقد خریداری نموده‌ام.

با تقدیم احترامات

روح‌اله متحده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]