[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اداره: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

 

[مهر:]

وزارت کشور

اداره: سیاسی

شماره : ۵۵۸۰

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۲۱

 

استخراج تلگراف از زابل

 

رونوشت:-----

شماره: -----

مورخه: ۱۸ اسفند ۱۳۲۱

وزارت/اداره: که اصل آن بشماره: ----- ثبت شد.

 

کشور ۱۶۲۹/ ظاهرا بمنظور تبادل نظر مذهبی است ۲۵۵ - ۱۶ اسفند ۱۳۲۱

[ناخوانا]

 

[یادداشت در پائین تلگراف:]

به نخست وزیری گزارش شود. ۱۹ اسفند

 

[یادداشت در بالای تلگراف:]

۱۶۶۷

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]