[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نمرۀ عمومی: ۵۹۰۸

نمرۀ خصوصی: -----

کارتن: -----

دوسیه: -----

 

[آرم]

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

اداره: معارف

دایره: تعلیمات

شعبه: -----

 

نوع مسوده: -----

موضوع مسوده: -----

ضمیمه: -----

مسئول پاکنویس: -----

 

تاریخ پاکنویس: ----- برج: -----

تاریخ ثبت: ---- برج: ----

تاریخ تحریر: ۲۵ برج: عقرب

تاریخ خروج: [ناخوانا] ۱۳۰۴

 

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملّی

مرقومه محترمه نمره (۱۰۱۸۵) راجع بتظلم آقا شیخ حسن طلبه مازندران که متضمن سواد عرض حال ایشان و استشهادیکه در موضوع مدرسه کشفگرکلا محال علی آباد بوده زیب وصول بخشید در اینموضوع از نماینده معارف مازندران توضیح خواسته شده است پس از وصول نتیجه تحقیقات مشارالیه اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد.

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]