[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کلّ کشور

ادارۀ اطّلاعات

دایرۀ محرمانه

 

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۲۴

شمارۀ: ۳۰۸۷ / ۲۶۵۱ / ۱

 

وزارت کشور

تعقیب معروضهٴ شمارۀ ۱۷۹۹ / ۱۷۶۲ – ۳۱ اردیبهشت ۱۳۲۴ راجع به بروز اغتشاش بین مسلمانان و بهائی‌ها در زابل محترماً به استحضار می‌رساند: طبق گزارش شهربانی زاهدان به استناد گزارش فرمانده پادگان زاهدان شرحی به شهربانی نوشته و مخصوصاً اظهار نظر نموده است که برای حفظ انتظامات لازم است شهربانی محلّ دست‌های اطرافیان مجتهدین را کوتاه نماید تا از این نوع وقایع جلوگیری شده و مخصوصاً آقایان صحرا نورد، سراوانی‌نامان از آن منطقه خارج شوند. شهربانی زاهدان برای کشف حقیقت امر یک نفر مأمور بازرسی به زابل اعزام داشته است که در اطراف قضیّه به طور غیر محسوس رسیدگی و نتیجه را گزارش دهد. پس از وصول گزارش شهربانی نتیجه به عرض خواهد رسید.

رییس شهربانی کلّ کشور، سرتیپ ضرّابی، [امضاء]

 

[مهر: ثبت کلّ وزارت کشور، شمارۀ: ۱ / ۱۹۲۵۷، تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۲۴].

[دستنوشته ۱:] سیاسی، ۲۶ خرداد ۱۳۲۴.

[دستنوشته ۲:] شمارۀ ۲۴۹۷ – ۲۷ خرداد ۱۳۲۴.

[دستنوشته ۳:] سابقه ۳۰ خرداد

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]