نوشته گرافیتی روی دیوار غسالخانه گورستان بهائیان سمنان که در بهمن ۱۳۸۷ با بمب تخریب شد.