[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

قوه قضائیه

دیوان عدالت اداری

 

تاریخ: ۲۵ آذرماه ۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۶ / ۸۰۰

شماره پرونده: ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۶۵

شماره بایگانی: -----

پیوست -----:

 

مشخصات ابلاغ شونده: دفتر امور حقوقی استانداری مازندران

از: دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ارسال نسخه دوم دادخواست

به پیوست نسخه دوم دادخواست شهریار فروغیان به انضمام ۷ برگ مستندات ارسال می‌شود مقرر فرمائید پاسخ آن را ظرف مدت سی روز از تاریخ وصول این نامه با رعایت مسافت به ضمیمه فتوکپی مدارک مورد استناد به این دفتر ارسال نمایند. /ن

مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

صفائیان [امضاء]

۱۰ دیماه ۱۳۹۶

 

[مُهر ناخوانا]

شماره: ۸۵۷۸۹ / ۱۲

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۶

 

[یادداشت دستنویس زیر نامه:]

[ناخوانا]

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]