[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

شمارۀ: ۲۶۷۸۷

تاریخ پاک‌نویس: ۱۴ شهریور ۱۳۲۵

تاریخ ثبت: ۲۱ شهریور ۱۳۲۵

 

وزارت کشور

آقای علی‌اکبر فروتن به عنوان منشی محفل روحانی بهائیان راجع به تظاهرات و اقدامات سوئی که از طرف عدّه [ای] عناصر ماجراجو در پاره [ای] از نقاط استان هفتم نسبت به بهائیان اعمال می‌شود، شرحی نوشته است که رونوشت آن با ضمایم، تلواً ارسال می‌گردد. چندی قبل هم در این زمینه شرحی نوشته بودند که طیّ شماره‌های ۲۳۲۶۷ و ۲۴۵۴۳ از جریان آن استحضار حاصل فرموده‌اید. دستور فرمایند با توجّه به سوابق امر در این باب رسیدگی و البتّه در صورتی که چنین جریانی به وقوع پیوسته است، در تعقیب مرتکبین و متخلّفین اقدامی که لازم باشد، معمول و نتیجه را اشعار خواهند داشت.

نخست وزیر

 

[حاشیه:] ۲۰ شهریور [۱۳۲۵]، برای رونوشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]