[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

شماره: ۱۲۳۹۹

تاریخ: پاک‌نویس: ۳۰ شهریور

تاریخ ثبت: ۳ مهر ۱۳۲۳

 

آقای پروین گنابادی، نمایندهٴ محترم مجلس شورای ملّی

عطف به نامهٴ مورّخ ۲۴ شهریور ۱۳۲۳ به وزارت کشور دستور داده شد در اطراف مطالبی که اشاره فرموده‌اید، دقیقاً رسیدگی و تحقیق نموده و از هر گونه پیش‌آمدی که مخلّ نظم عمومی باشد، جدّاً جلوگیری نمایند.

نخست وزیر

 

[حاشیهٴ ۱:] [امضاء]، ۲۹ شهریور ۱۳۲۳

[حاشیهٴ ۲:] تهیّه شد، ۳ شهریور ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]