[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

 

تاریخ ثبت: ۱۰ مهر ۱۳۲۳

تاریخ پاک‌نویس: ٨ مهر [۱۳۲۳]

شمارۀ: ۱۳۴۴

 

محرمانه، فوری

 

جناب آقای وزیر دادگستری

آقای صدریّه، نمایندهٴ مجلس شورای ملّی شرحی در باب حادثهٴ اخیر شاهرود و دخالت بعضی از مأمورین دولتی در آن جریان نوشته و اظهار می‌دارند برابر اطّلاعات موثّقی که در این زمینه حاصل شده است، مأمورین دادگستری شاهرود، یعنی (رییس دادگستری و دادستان و بازپرس) در جریان حادثه بی‌نظر نبوده و در تأیید اظهارات خود علاوه می‌نماید که مأمورین نام‌برده صرف‌نظر از این‌که با یک دیگر بستگی نزدیک دارند، قریب چهار سال الی پنج سال است که محلّ مأموریّتشان سمنان و با این ترتیب نسبت به اوضاع محلّ بومی شده‌اند. در خاتمهٴ نامهٴ خود اضافه می‌نماید که قبلاً نیز نظر خود را در این باب به اطّلاع جناب آقای ممقانی وزیر سابق دادگستری رسانیده و معظّمٌ له با تصدیق بر این‌که مأمورین نام‌برده باید محلّ مأموریّتشان تغییر یابد، اقدام آن را موکول به مراجعت بازرس اعزامی و تقدیم گزارش خود نموده‌اند. خواهشمند است دستور فرمایند با توجّه به سوابق امر، نتیجهٴ اقداماتی که در این باب به عمل آمده، به ضمیمهٴ رونوشت گزارش بازرس اعزامی و نظری که نسبت به مطالب فوق اتّخاذ خواهند فرمود، گزارش دهند.

نخست وزیر

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]