[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

دولت علیه ایران

[آرم]

وزارت داخله

تاریخ: اول عقرب ۱۳۰۰ - ۲۲ صفر ۱۳۴۰

 

طهران:-----

اسم نویسنده: -----

صادره: [ناخوانا]

نمره کتاب ثبت: ۴۰۵۸

کارتن: -----

دوسیه: -----

 ذکر نمره‌های قبل: -----

شعبه تحریرات: [ناخوانا]

ضمیمه: ----- 

ارسال در ساعت: اول عقرب ۱۳۰۰

 

خدمت آقای افاضت حضرت مستطاب تمده المقام  حجت الاسلام و المسلمین آقای حاجی [ناخوانا] محمد نجفی اصفهانی دامت افاضاته بعرض عالی میرساند. 

عین مراسله جناب مستطاب آقای ملا حبیب الله مجتهد کاشانی عیناً اعاده و خاطر محترم را مستحضر میدارد که راجع بمدرسه وحدت بشر در کاشان پاره اخبار رسیده بود بمجرد وصول اخبار  تعلیمات  فوری بحکومت کاشان در جلوگیری  داده شده مدرسه مزبوره را مامورین وزارت جلیله معارف در تحت نظارت کامل گرفته معلمین و متعلمین مدرسه بر طبق دستور وزارت جلیله معارف رفتار خواهند کرد [و] ایام مرارت و اهانت سرآيد

[امضاء] [ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]