ناصر وفائی در زندان - در ۲۴ خرداد ۱۳۶۰ در همدان اعدام شد