[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: -----

شماره خصوصی: -----

جزوه دان: -----

پرونده: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: -----

دایره: -----

شعبه: -----

نوع پیش نویس: -----

موضوع پیش نویس: -----

ضمیمه: -----

پاکنویس کننده: -----

تاریخ تحریر: -----

تاریخ ثبت: -----

تاریخ پاکنویس:-----

تاریخ خروج: -----۱۳۲

محرمانه

بانک ملی ایران

در تعقیب شماره ----- شرحی که از استانداری مرکزی (شهرکرد) اطلاع رسیده عده‌ای از اهالی تقاضا نمودهاند از مراجعت آقای اشراقی رئیس بانک ملی، با وجودیکه از لحاظ انجام امور اداری مرتب و مرد متینی است جلوگیری شود خواهشمند است دستور فرمایید از نتیجه اقدام معموله وزارت کشور را مستحضر سازند.

وزیر کشور

[ناخوانا]

[امضا] ۱ آذر ۱۳۲۹

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]