[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

نمره: -----

ثبت دفتر: ۶۵۶۷

اداره: -----

سواد: مراسله از طرف اداره معارف کاشان و نطنز

بتاریخ: ۶ حوت پیچی ئیل ۱۲۹۹

نمره: ۱۷۸

نمونه: ۱۳

 

مقام منیع وزارت جلیله معارف و اوقاف دامت شوکة

چند سال است طایفۀ بهائیه مدرسۀ بنام وحدت بشر در کاشان تأسیس و دائر نموده‌اند از بدو ورود بنده بکاشان در مواقع ملاقات با آقایان علماء اعلام زمزمۀ انحلال و تعطیل این مدرسه را میکردند و بنده بطفره و مسامحه میگذراندم تا این اوقات بالاتفاق مذاکرات هیجان‌آمیزی نموده جداً با اداره و حکومت جلیله داخل در مذاکرات و مراسلات شده حکومت هم با بنده وارد در مذاکره و مشاوره گردیده قرار بر این شد که امتیاز و اجازه نامۀ وزارتی از مدیر آن مدرسه خواسته شود چنانچه ارائه داد که از مرکز کسب تکلیف نماید والاّ مدرسه را تعطیل کنند از سه روز قبل تاکنون امتیازی ارائه نداده فقط کمیته مدارس وحدت بشر از حکومت جلیله و رئیس [ناخوانا] ژاندارمری چند روزه استمهال نموده است که احکام لازمه را ارائه دهند مهلت یکهفته بآنها داده شد ولی برای جلوگیری از بروز هیجان و انقلاب در شهر این بنده حسب‌الامر حکومت از آنمقام منیع تلگرافاً کسب تکلیف نموده است حکومت جلیله اخذ و عهده‌دار مخابره آن شدند اینک سواد مرقومه آقایان علماء را لفاً تقدیم داشته و استدعا دارد عاجلاً تکلیف این امر مهم را معین فرمایند که فتنه و فساد و هیجان و اغتشاش در شهر ظاهر نشود

محل مهر و امضا: رئیس معارف کاشان

سواد مطابق اصل است

[امضا]

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]