[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره عمومی: ------

شماره خصوصی: -----

جزوه دان: -----

پرونده: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: ------

دایره: ----- شعبه: ------

 

نوع پیش نویس: ------

موضوع پیش نویس: ------

پیوست: ------

پاکنویس کننده: ------

 

تاریخ پاکنویس: ----- ماه

تاریخ ثبت: ----- ماه

تاریخ تحریر: -----ماه

تاریخ خروج: ------ماه ----- ۱۳۲

 

نخست وزیری

عطف بمرجوئه شماره ۱۱۲۶۹ - ۲۳ شهریور ۱۳۲۳ راجع به تلگرف واصل از گرگان در موضوع شکایت بهائیان آنجا باستحضار میرساند طبق بازجوئی که بوسیله فرمانداری گرگان بعمل آمده این قبیل پیشآمدها ناشی از تظاهرات مذهبی بهائیان است که موجب تهییج اهالی میشود. از طرف فرمانداری آنجا به شهربانی محل دستور داده شده است به بهائیان گرگان تذکر بدهند که ازکاغذ پرانی و تظاهرات مذهبی خودداری نمایند و برای جلوگیری از هر نوع عملیات خلاف نظم نیز از طرف مامورین انتظامی تدابیر موثر استخاذ شده است.

مدیر کل

[ناخوانا]

[امضا]

 

[یادداشت درحاشیه راست نامه]

[ناخوانا] به فرماندار ساری دستور داده شد شخصاً به گرگان مراجعه [ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]