[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: ۲۳۲۶۷

شماره خصوصی: -----

جزوهدان: -----

پرونده: -----

 

[آرم]

دفتر نخستوزیر

 

نوع پیشنویس: -----

موضوع پیشنویس: -----

پیوست: ۴ برگ

پاکنویس کننده: -----

 

نوشتن تاریخ: -----ماه: -----

تاریخ پاکنویس: ----- ماه: -----

تاریخ ثبت ۱۹ مرداد ماه ۱۳۲۵

 

وزارت دادگستری

رونوشت نامه شماره ۲۸۶۳ محفل بهائیان ایران پیوست رونوشت ضمائم آن تلواً ارسال میگردد دستور فرمایند مندرجات آنرا دقیقاً مورد بررسی و توجه قرار داده اقدامی که لازم و مقتضی باشد معمول نتیجه را نیز اشعار دارند.

نخستوزیر

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]