[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

تاریخ: ۸ برج قوس ۱۳۰۳

 

مقام منیع وزارت جلیله معارف و علوم دامت شوکته

فدوی برای نشر علوم و معارف دبستانی در قریه کفشگرکلاه محال علیآباد ملکی فدوی دائر و قریباً در صدد هستم که اجازه افتتاح آنرا از آنوزارت جلیله تحصیل نمایم اخیراً تلگرافاً اطلاع دادهاند که رئیس محترم معارف ساری جلوگیری از افتتاح دبستان مزبور فرمودهاند این است که از آنمقام منیع استدعا دارد امر تلگرافی فوری برئیس معارف ساری صادر فرمایند که ممانعت نفرموده اجازه بدهند که مشغول اقدامات مقدماتی بشوند تا اجازه افتتاح آن از آنوزارت جلیله صادر و فرستاده شود. منوط بامر مبارک است.

مفتّش مالیّه و کلّ قشون سلطانی

درخشان

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

اداره معارف       

دائره تعلیمات و اطلاعات

شرحی تلگرافاً توسط سردار جلیل باداره معارف ساری بنمائید که از تشکیل و تکمیل جلوگیری ننموده و در صورتیکه لازم باشد از مجاری رسمی تقاضای اجازه نمایند.

بهرامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]