[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

گیرنده: -----

سال ----- ۱۳۳

از: کرمان

به: ط [طهران]

شماره قبض: ۳۲

شماره تلگراف: -----

تعداد کلمه ۴۴

تاریخ اصل : ۲۶

توضیحات

تاریخ وصول ۲۶ مهر ماه [۱۳۳۱]

 

کشوری ۶۳۹۵۷ [امکانات] متحصنين ماهان امروز با تحصیل رضایت خارج شدند زد و خورد آنها مربوط به دستههای سینه زن بوده که بعد رنگ دیگری بخود گرفته مشغول رسیدگی گزارش بشماره ۵۹۴۸۲ ن -۹۳۱۱ و ۶۱۴۵۷ ن -۹۴۷۶ و ۶۱۴۵۷ ن -۹۵۶۸ ۶۴۴۴۲ ن تقدیم شده نتیجه نهائی نیز گزارش میشود.

استاندار

[مهر:] اداره تلگراف تهران

 

[مهر:] ورود به دفتر

شماره: ۶۵۶۶۷

تاریخ: ۲۹ مهرماه ۱۳۳۱

 

۱۷۷۱۸/ ن

۱۹ مهرماه

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]