[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره: ۷۹۹۶ - ۱۰

مورخه: ۲ مرداد ۱۳۱۷

در جواب نامه حروف ممیزه که متمم شماره است با شماره ذکر شود

 

[آرم]

وزارت جنگ

اداره امنيه

 

دایره: امور جزائی

شعبه: یکم

ضمیمه: -----

 

ریاست وزراء

پاسخ نامه شماره ۱۰۷۵ - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۱۷ محترماً معروض میدارد مراتب از قسمت مربوطه استیضاح گزارش واصله حاکیست قبلا از فرمانداری کاشان نیز موضوع ارجاع شده و در نتیجه جلوگیری مأمورین امنیه از مجالس و محافل آنها جلوگیری کامل بعمل آمده و برای اینکه در آتیه متخلفين مبادرت باینگونه عملیات ننمایند پرونده تنظیمی به پاركه بدایت کاشان تسلیم گردیده است.-

كفيل معاونت اداره امنيه سرهنگ خسرو پناه

[امضا]

 

[مهر:]

ورود بدفتر ریاست وزراء

شماره ۵۵۷۸

بتاریخ ۵ مرداد ۱۳۱۷

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]